Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului oferă trasee de specializare în domeniile echipamentelor de propulsie pentru autovehicule și a celorlate categorii de sisteme ale autovehiculelor (inclusiv al celor cu destinație specială). Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor: conceperea și realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele și echipamentele autovehiculelor, încercarea sistemelor și componentelor destinate autovehiculelor viitorului; conceperea unor sisteme integrate de analiză a ciclului de viață a sistemelor autovehiculelor, a impactului acestora asupra mediului în condițiile dezvoltării durabile etc.

 

Discipline studiate: Metode numerice aplicate în inginerie, Materiale şi tehnologii noi în industria autovehiculelor, Modelare si analiza cu elemente finite, Ciclul de viata al sistemelor autovehiculelor, CAD – CAE – CAM pentru autovehicule, Simularea sistemelor in ingineria autovehiculelor, Soluții noi de motoare cu ardere interna, Proceduri de testare si validare a sistemelor autovehiculelor, Managementul termic si recuperarea energiei la motoarele cu ardere interna, Sisteme de siguranță activa si pasiva, Combustibilii viitorului, Sisteme auxiliare ale motoarelor cu ardere interna, Autovehicule comunale şi tractoare, Autovehicule speciale, Automobile cu sisteme de propulsie alternative, Simularea accidentelor de circulație, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții pot lucra ca ingineri proiectanți în domeniul ingineriei autovehiculelor sau ca ingineri cercetători în domeniul ingineriei autovehiculelor. În același timp pot continua la studiile de doctorale.

 

Plan de învățământ ATV 2023-2025
actualizat 31.01.2024

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria autovehiculelor find desfășurat în limba engleză. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masterul Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) are în anul II două trasee opţionale Virtual Engineering in Automotve Mechanical Design şi respectiv Virtual Engineering in Electrical and Hibrid Automotive Design. Ultimul traseu este dedicat formării de competențe și abilități cu precădere pentru cercetarea de excelență. Masterul oferă instruire teoretică, aplicativă şi practică în domeniul ingineriei proiectării autovehiculelor bazat pe tehnologiile realităţii virtuale prin dezvoltarea de aplicaţii privind identificarea, structura, concepţia, proiectarea, realizarea şi experimentarea de problematici de concepție, funcţionare, construcţie şi tehnologie.

 

Discipline studiate: Dezvoltare de produs si simulare, CAD şi programare grafică, Simulare avansată în proiectarea autovehiculelor, Analiza cu elemente finite în proiectarea automobilelor, Realitate virtuală şi augumentată în proiectarea şi mentenanţa autovehiculelor, Tehnici de scanare şi reconstrucţie 3D, Sisteme experimentale pentru testarea elementelor autovehiculelor, Modelarea şi testarea virtuală a coliziunilor, Sistemele mecatronice ale autovehiculelor, Sistemele senzoriale şi de control ale autovehiculelor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: expert in proiectarea autovehiculelor, expert in informatică aplicată, expert în mecatronică etc.

 

Plan de învățământ IVPA 2023-2025
actualizat 31.01.2024

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport; modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport; asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere; analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere; conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor; proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere; proiectarea de sisteme de protecţie a mediului etc.

 

Discipline studiate: Securitate rutiera, Sisteme informatice şi de comunicare la autovehicule, Evaluarea şi controlul poluării chimice generate de autovehicule şi traficul rutier, Sisteme inteligente de transport, Procedee avansate de investigare a stării tehnice a autovehiculelor, Diagnosticarea la bord a autovehiculelor, Evaluarea şi atenuarea zgomotului ambiental, Impactul transporturilor rutiere asupra mediului, Planificarea si proiectarea retelelor rutiere, Concepte de logistica a transporturilor de marfuri si pasageri, Autovehicule autonome, Proiectarea securitatii infrastructurii rutiere Cercetare in domeniul sigurantei pasive.


Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de studii de master se pot angaja în cadrul autorităţilor judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; în cadrul Autorităților rutiere; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri; societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări; societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi etc.

 

Plan de învățământ SRTIM 2023-2025
actualizat 31.01.2024

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a oferi absolvenților cunoştințele, deprinderile şi competențele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi a structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor.

 

Discipline studiate: Complemente de dinamica autovehiculelor, Soluții noi de motoare cu ardere interna, Concepția autovehiculelor asistată de calculator, Sisteme informatice şi de control la autovehicule, Controlul şi evaluarea poluării generate de autovehicule, Proiectarea şi planificarea rețelelor de transport urban, Sisteme hidraulice pentru aplicații mobile, Sisteme de siguranță activă a autovehiculelor, Proceduri şi echipamente de testare a autovehiculelor şi componentelor acestora, Controlul fluxului de putere şi al interacțiunii cu drumul etc.


Perspective după finalizarea studiilor:  absolvenții pot lucra ca ingineri proiectanți în domeniul ingineriei autovehiculelor sau ca ingineri cercetători în domeniul ingineriei autovehiculelor.

 

Plan de învățământ AM-FR 2023-2025
actualizat 31.01.2024

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de inginerie avansată (simulare – calcule, concepție, testare – corelare) și creație software.

 

Discipline studiate: Elemente avansate de proiectare – CAD, Proiectarea pe baza duratei de viață, Programare in C++ pentru aplicații inginerești, Sisteme multicorp, Mecanică Computațională, Inginerie Hibridă, Mecanică experimentală, Structuri ușoare/ Sisteme mecanice de conversie a energiei, Analiza structurilor mecanice, Optimizare structurală, Analiză modală, Modelarea și simularea proceselor de transfer, Analiza neliniară a solidelor deformabile.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de studii de masterat se pot angaja în companii din țară și din străinătate, în posturi de: inginer concepție (calcule avansate în departamentele de proiectare, calcule sau servicii de inginerie), inginer dezvoltare software (în special pentru software cu specific mecatronic), inginer pentru testarea ansamblelor mecatronice și pregătirea datelor pentru corelarea cu modelele virtuale.

 

    Plan de învățământ STIM 2023-2025
actualizat 16.02.2024

 

Află mai multe

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică find desfășurat în limba engleză.. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studii de master este unul interdisciplinar și inter-domenii inginerești cu accent pe ingineria mecanică. Principalele competențe sunt legate de: însușirea de către studenți, în mod aprofundat, a metodelor, tehnicilor și tehnologiilor actuale și de viitor legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie, a motoarelor cu ardere internă în particular și de familiarizare a studenților cu tendințele, actuale și de viitor, legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie; însușirea și cunoașterea noțiunilor și terminologiei aprofundate din domeniul ingineriei mecanice, cu precădere, precum și al unor domenii inginrești conexe; dezvoltarea abilităților necesare pentru ca absolventul acestui program de studii de master să abordeze problematica proiectării și a dezvoltării unui produs prin utilizarea unor metode, metodologii și tehnologii avansate etc.

 

Discipline studiate: Proiectarea avansată a motoarelor, Analiza tehnică în ingineria mecanică, Tehnologii avansate de fabricație, Procesul dezvoltarii de produse, Economie pentru ingineri, Vibrații și zgomote în procesele de fabricație, Combustibili reformulați și biocombustibili, Shopfloor management, Sisteme ERP (SAP), Proiectare pentru fabricație, Simulare MEF etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de studii de master pot dezvolta o carieră de cercetare și/sau de manager în domeniul proiectării și realizării sistemelor de propulsie.

 

Cui se adresează: Programul de Master "Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie" se adresează cu precadere absolvenților de studii de licență de la: Facultatea de Inginerie Mecanică (AR, ITT, IM), Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial (TCM, CA, IMA, IMC), Facultatea de Design de Produs și Mediu, Facultatea de Stiinta și Ingineria Materialelor

 

Plan de învățământ MPIISP 2023-2025
actualizat 16.02.2025

 

Află mai multe

Scopul programului de master Sisteme de comandă și control pentru autovehicule este de a forma ca specialist bine pregătit, absolventul ciclului de licență în domeniul Autovehicule Rutiere, Ingineria Transporturilor şi Traficului, Inginerie Mecanică, Mecatronică, Automatică, și Tehnologii informatice, pentru o adaptare facilă în mediul economic intern și extern.

Elementul esențial care evidențiază programul de studii propus este că prin desfăşurarea sa se vor aborda aspecte noi specifice industriei auto, aflate într-o dinamică permanentă de dezvoltare/perfecționare, precum autovehiculele electrice și autonome. Realizarea sa este posibilă într-o echipă mixtă formată din specialiști din domeniile: ingineria autovehiculelor, automatica, informatică și calculatoare, inginerie electrică și electronică.

Astfel, prin frecventarea programului de master Sisteme de comandă și control pentru autovehicule, masteranzii vor dobândi cunoștințe temeinice în domenii inginerești, asigurându-se astfel competențe necesare pentru o carieră profesională în domeniul industriei constructoare de autovehicule, respectiv în sectoarele conexe acesteia. Cei care vor urma acest program vor beneficia de competențe avansate în cele mai noi sub-domenii ale industriei auto, cum ar fi autovehicule autonome, managementul energetic, autovehicule electrice și hibride, sisteme de asistență a conducătorului auto, simularea în realitate virtuală, sau rețele și protocoale de comunicație.

Prin instruiri teoretice, aplicative şi experimentale judicios corelate, acest program de master va dezvolta competențe şi deprinderi pentru cariere profesionale de excelență în producție, servicii şi cercetare în proiectarea sistemelor de control și comandă ale autovehiculelor secolului XXI.

 

Discipline studiate (selecție):

  • • Limbaje de programare si simulare
  • • Propulsia autovehiculelor electrice si hibride
  • • Unitati electronice de control integrate
  • • Stocarea energiei si managementul energetic
  • • Retele si protocoale de comunicare la autovehicule
  • • Sisteme de asistenta a conducatorului
  • • Autovehicule autonome si conectate
  • • Dezvoltare software in domeniul autovehiculelor
  • • Modelare si simulare in realitate virtuala

Cui se adresează: Programul de master "Sisteme de comandă și control pentru autovehicule" se adresează absolvenților de la ciclul 1 de studii universitare, din următoarele programe de licență acreditate: Autovehicule Rutiere, Ingineria Transporturilor şi Traficului, Inginerie Mecanică, Mecatronică, Automatică, și Tehnologii informatice.

 

Plan de învățământ SCCA 2023-2025
actualizat 31.01.2024

 

 Prezentare